กวดวิชา
      สถาบันกวดวิชา be smart เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้น ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย ทั้งระบบ
การเรียนปกติ และ 2 ภาษา โดยจำกัดนักเรียนต่อ 1 กลุ่ม เฉลี่ยไม่เกิน 6-9 คน เพราะเราทราบดีว่าค่าใช้จ่าย
ด้านการเรียนพิเศษในปัจจุบันค่อนข้างสูง เราจึงอยากให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียนพิเศษนั้นเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด เราจึงออกแบบให้มีการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถือได้ว่าคุ้มค่า เพราะเรา
สามารถดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนของเราทุกคนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเรายังให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
ตัวของเด็กนักเรียน ทั้งในเรื่องการเรียน พฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ทราบว่าบุตรหลานของท่านมีจุดอ่อน
จุดแข็งในด้านใด และควรส่งเสริมไปในทางใด
 
      ในส่วนของครูผู้สอนของเรา ถึงแม้ว่าบางท่านไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือจบวิชาชีพครู
แต่ครูผู้สอนของเราทุกท่าน มีความเป็นมืออาชีพในด้านการสอนและมีจรรยาบรรณในความเป็นครู
ซึ่งไม่เพียงแต่สอนหรือถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเท่านั้น
แต่ยังคอยช่วยเหลือนักเรียนในการทำงาน ทำการบ้าน และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง
แนะแนวทางในการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิด
 
          สถาบันกวดวิชาของเรานั้น เป็นสถาบันกวดวิชาที่ไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไรจากการเปิดสอนพิเศษเด็กนักเรียน
เป็นเป้าหมายสูงสุด หากแต่สถาบันของเรา จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการสอนให้เด็กนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น
เรียนเก่งขึ้น มีความรู้มากขึ้น มีความเข้าใจตนเองและเป็นคนดีในสังคม เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง
เด็กนักเรียนของเรา ถ่ายทอดวิชาความรู้และแนะแนวทางจนกระทั่งนักเรียนของเราจบการศึกษา และที่สำคัญ
เราจะพยายามทำให้เด็กนักเรียนของเราทุกคน สามารถใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมีความสุข
และเป็นกำลังสำคัญของท่านต่อไป
คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1
คอร์ส ม.3 สอบเข้า ม.4
คอร์สเพิ่มเกรด
คอร์สติว
คอร์ส ปรับพื้นฐาน